Online učebnice češtiny

Časté chyby

1. Vyjmenovaná slova
Skupiny slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y.

2. přídavná jména

Přídavné jméno je ohebný slovní druh vyjadřující vlastnosti a vztahy. Ve větě mají nejčastěji funkci přívlastku shodného nebo doplňku.

3. zájmena

Příslovce je neohebný slovní druh vyjadřující bližší okolnosti dějů či vlastností. Nejčastěji má ve větě funkci příslovečného určení.

4. číslovky

Číslovka je ohebný slovní druh číselného významu. Označuje počet, pořadí, násobnost nebo např. díl celku.

5. slovesa

Sloveso je ohebný slovní druh vyjadřující činnost, stav nebo změnu stavu. Ve větě je obvykle přísudkem.

6. příslovce

Příslovce je neohebný slovní druh vyjadřující bližší okolnosti dějů či vlastností. Nejčastěji má ve větě funkci příslovečného určení.

7. předložky

Předložka je neohebný slovní druh stojící před podstatnými jmény, zájmeny a číslovkami. Nemají samy o sobě plný význam.

8. spojky

Spojka je neohebný slovní druh spojující větné členy nebo věty. Rozlišujeme spojky souřadící a podřadící.

9. částice

Částice je neohebný slovní druh, který obvykle uvozuje větu. Modifikují význam celé věty. Některé částice mají platnost plnohodnotné věty.

10. citoslovce

Citoslovce je neohebný slovní druh vyjadřující nálady a pocity, hodnocení, hlasy a zvuky (např. zvířat).